INFORMACE PRO KLIENTY

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

  

Správce osobních údajů:                                             NewWaterMeaning s.r.o.

IČ:                                                                                         24142689

sídlo:                                                                                   Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182561

 

Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

a)       vyřízení Vaší objednávky (plnění smlouvy),

b)      vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví,

c)       vedení smluvní dokumentace,

d)      pořádání seminářů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximálním rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, adresa místa podnikání, identifikační číslo, email, telefon, fax, číslo účtu.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění práv a povinností ze smlouvy nebo nároků z ní vyplývajících nebo oprávněný zájem správce osobních údajů, kterým je uplatňování či obhajoba jeho právních nároků. Bez zpracování Vašich osobních údajů nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit a Vaši poptávku uspokojit. Zákonným právním titulem zpracování osobních údajů je zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: externí zpracovatel účetnictví a daňového poradenství, případně externí právní kancelář v případě řešení sporů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo po dobu stanovenou příslušným zákonem (zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), a v případě našich oprávněných zájmů po dobu trvání našeho oprávněného zájmu.

  

Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme pouze pro interní potřebu a potřebu kontroly ze strany orgánů veřejné moci. Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (viz bod IV.). Na vyžádání jsme povinni Vám sdělit, jaké externí společnosti Vaše osobní údaje zpracovávají.

 

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

-        právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

-        právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

-        právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

-        popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

-        zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

-        jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-        jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VIII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

-        právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na situace, které stanoví zákon;

-        právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů.

-        právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v záhlaví. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Další kontaktní údaje správce

Další kontaktní údaje správce naleznete na našich webových stránkách nwm-med.com.