EcaCin*

New Water Meaning s.r.o.

Roztok - koncentrát – dezinfekční prostředek, určený pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů.

Využití

Zdravotnictví, veterinární lékařství, farmacie a laboratorní komplement - povrchová dezinfekce (podlahy, povrchy, plochy), dezinfekce ovzduší, nástrojů (včetně předsterilizační přípravy), přístrojů, nádobí, prádla, dopravních prostředků.

Potravinářský, chladírenský, mrazírenský průmysl - povrchová dezinfekce, chladící zařízení, výrobní a zpracovatelské komplexy masa, mléka, vajec, zeleniny, ovoce a osiv.

Domácí i profesionální dezinfekce - stravovací komplexy, hotely, wellness centra, lázeňství, domácnosti- všechny umyvatelné plochy a podlahy, stěny prázdných bazénů a voda v bazénech, dezinfekce klimatizace, odstranění zápachu po domácích zvířatech.

Přípravek také slouží jako náplň do generátoru dezinfekční mlhy EcaFog.

Složení

Účinné látky - chlornan sodný 0,3 g/l, chlordioxid 0,01g/l , ozón 0,01 g/l                                                                 Ostatní látky - voda, kyselina chlorná, chlorid sodný

Návod na použití

Na dezinfekci povrchů a předmětů je vhodné použít přípravek neředěný (koncentrát , povrch k dezinfekci zbavte nečistot (umyjte běžným způsobem) aplikujte dezinfekci a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Při použití postřikovače přípravek nastříkejte na povrch předmětu tak, aby vytvořil souvislou vrstvu a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Je možno kombinovat s detergenty. Pro další výkon dezinfekce postupujte dle přiložené Tabulky koncentrací. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pro profesionální použití je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Manipulace a skladování:

Skladujte pouze v původních obalech. Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem. Skladujte mimo dosah dětí při teplotě 5°C-30°C. Přípravek je čirá kapalina se slabým zápachem chloru.                                          

EcaCin má skladovatelnost 12 měsíců, po otevření balení spotřebujte do 6 měsíců.  

Číslo evidence biocidního přípravku : MZDR 26107/2019/OBD